Regulamin Serwisu eSesja.tv

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Definicje:
  1. Administrator Serwisu – inaczej Właściciel Serwisu;
  2. archiwum nagrań – zbiór wszystkich nagrań w Serwisie lub na profilu danego Użytkownika;
  3.  dostęp lub dane dostępowe – dane logowania do Konta administracyjnego w Serwisie eSesja.tv, składające się z indywidualnego loginu oraz hasła;
  4. eSesja.tv – nazwa własna marki należącej do firmy MWC, pod którą kryje się Serwis i jego funkcjonalność;
  5. Konto administracyjne / Konto – konto, do którego może zalogować się Użytkownik swoimi danymi dostępowymi, pozwalające na zarządzanie nagraniami;
  6. MWC – firma MWC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
  7. nagrania / materiały wideo – nagrania wideo przesyłane, transmitowane i archiwizowane w Serwisie;
  8. Partner – pośrednik lub firma partnerska, która na podstawie odrębnych ustaleń z MWC, może oferować usługi Serwisu;
  9. Instytucja publicznaUżytkownik, który jest podmiotem publicznym w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podmiotem realizującym zadania publiczne lub dysponującym majątkiem publicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  10. profil Użytkownika – podstrona zawierająca nagrania danego Użytkownika;
  11. publikowanie – procedura mająca na celu uwidocznienie nagrania w Serwisie, tak aby było dostępne dla Widza;
  12. regulamin – niniejszy dokument;
  13. Serwis – witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://esesja.tv wraz ze wszystkimi jej podstronami i funkcjonalnościami, która świadczy usługi drogą internetową;
  14. siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia;
  15. StronyAdministrator (Właściciel Serwisu) lub Partner, Użytkownik i Widz;
  16. transmisja na żywo – strumień wideo, który jest publikowany w Serwisie, przez Użytkownika, w czasie rzeczywistym; każda transmisja na żywo, po jej zakończeniu staje się nagraniem;
  17. treści – materiał audiowizualny (nagranie) publikowany w Serwisie oraz pozostała zawartość merytoryczna Serwisu;
  18. Umowa – dokument nadrzędny nad regulaminem, zawarty bezpośrednio między Użytkownikiem, a MWC lub Partnerem, który może określać indywidualne warunki korzystania z Serwisu;
  19. usługa – odpłatne świadczenie Użytkownikowi dostępu do Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności, w szczególności umożliwiane prowadzenia transmisji na żywo i publikacji oraz archiwizacji nagrań w Serwisie;
  20. Użytkownik – każda instytucja, firma lub osoba prywatna, korzystająca z usług Serwisu, posiadająca dostęp, udzielony przez MWC, do Konta administracyjnego i publikująca w Serwisie transmisje i nagrania;
  21. Widz – każda osoba, która odwiedza Serwis i przegląda zamieszczane w nim treści;
  22. Właściciel – właściciel Serwisu, czyli MWC;
 2.  Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Serwisu eSesja.tv. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Właściciela Serwisu, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Właścicielem Serwisu jest firma MWC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kowalewickiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000392153, NIP: 7831678932, REGON: 301878511.
 4. Spółka MWC oświadcza, że wyłącznie jej, w sposób nieograniczony, przysługują wszelkie prawa do Serwisu eSesja.tv, będącego przedmiotem regulaminu, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i tylko wyżej wymieniona spółka ma wyłączne prawo do udzielania dostępu do Serwisu.
 5. Serwis został stworzony przez spółkę MWC, bez udziału innych podmiotów oraz nie zostały zaciągnięte do dziś jakiekolwiek zobowiązania, które ograniczałyby lub wyłączały prawo spółki. Żaden inny podmiot, nie przedstawia roszczeń do Serwisu, a Serwis nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 6. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na wszystkie regulacje i postanowienia zawarte w regulaminie, chyba że bezpośrednia umowa zawarta między Użytkownikiem, a MWC (lub Partnerem) w poszczególnych kwestiach, stanowi inaczej.
 7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Serwisu, wedle przyjętych przez siebie kryteriów, np. uzależniania ich od rodzaju korzystającego z Serwisu (Właściciel/Użytkownik/Widz) lub ograniczenia na skutek nieprzestrzegania regulaminu i/lub umowy oraz innych wskazanych przez siebie okoliczności.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują zapisy zawarte w umowie, pomiędzy firmą MWC (lub Partnerem), a Użytkownikiem oraz przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 9. W przypadku, w którym zapisy niniejszego regulaminu, są sprzeczne z zapisami w umowie, jako nadrzędne uważa się zapisy zawarte w umowie, chyba że umowa stanowi inaczej.
 10. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 11. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://esesja.tv

2. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu:
  1. Poprzez zakupienie usługi;
  2. Na podstawie odrębnych indywidualnych ustaleń;
  3. Poprzez zawarcie umowy z Partnerem;
  4. Otrzymując Konto demonstracyjne od Administratora, np. w celu przeprowadzenia testów.
 2. W ramach udzielonego dostępu Użytkownikowi, Administrator zobowiązuje się do zapewnienia stałego działania Serwisu, w ramach wykorzystywanej infrastruktury serwerowej i zgodnie z gwarancjami ich dostawcy.
 3. Główną funkcjonalnością Serwisu jest możliwość transmitowania na żywo nagrań Użytkownika i ich późniejsza archiwizacja oraz udostępnianie ich dla Widzów.
 4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego np. komputera, tabletu lub telefonu, wyposażonego w możliwie aktualną wersję przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie/a Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo obsługiwać Serwisu i jego funkcjonalności.
 5. Administrator do obsługi Serwisu i jego funkcjonalności rekomenduje przeglądarkę Chrome, lub inną opartą o projekt chromium i nie wyklucza poprawności działania Serwisu w innych przeglądarkach internetowych.
 6. Serwis działa w technologii Web i do poprawnego wyświetlania materiałów wideo wymaga łącza internetowego o przepustowości minimalnej 2mbps, chyba że z winy Użytkownika, transmisja na żywo jest przesyłana w wyższych parametrach niż zalecane.
 7. Zalecane parametry dla transmisji na żywo i dla przesyłanych nagrań to:
  1. Rozdzielczość HD - 1280 x 720 pikseli;
  2. Bitrate nagrań nieprzekraczający 1000 kbps (maksymalnie 1500 kbps);
  3. Obsługiwane kodowanie H.264;
  4. Liczba klatek 25-30 kl./s.;
  5. Format przesyłanego strumienia – RTMP;
   Chyba, że umowa stanowi inaczej.
 8. Właściciel gwarantuje Użytkownikowi przepustowość łącza określoną w umowie/ofercie i w ramach tej przepustowości nie narzuca limitu na liczbę Widzów oglądających transmisje na żywo i nagrania archiwalne w tym samym czasie, liczbę tę może ograniczać sama przepustowość;
 9. Serwis może wyświetlać pojedyncze nagrania o maksymalnej długości nieprzekraczającej 24 godzin ich trwania, z zastrzeżeniem, że im dłuższy plik tym dłuższy może być czas publikowania nagrań w Serwisie.
 10. Maksymalny rozmiar pliku audiowizualnego przesyłanego do Serwisu, nie może przekraczać rozmiaru 15GB. Ograniczenie to nie dotyczy transmisji na żywo, która tworzy plik bezpośrednio na serwerze.
 11. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę wykorzystanych technologii w Serwisie.
 12. W ramach dostępu do Serwisu, Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta administracyjnego, które służy do zarządzania przesyłanymi nagraniami i transmisjami.
 13. Użytkownik ma stały dostęp do nagrań znajdujących się w Serwisie i to on odpowiada za ich publikowanie i usuwanie.
 14. Wszystkie nagrania, które są przechowywane na serwerze, a które nie zostały udostępnione Widzom poprzez publikację w Serwisie w ciągu 6 miesięcy od daty transmisji, mogą zostać usunięte przez MWC.
 15. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi, indywidualny profil w Serwisie, gdzie będą publikowane tylko jego nagrania.
 16. Administrator umożliwia umieszczanie transmisji na żywo, na stronach zewnętrznych i udostępnia do tego celu specjalny skrypt.
 17. Dozwolone jest umieszczanie linków na stronach zewnętrznych, prowadzących bezpośrednio do nagrań i innych treści umieszczonych w Serwisie.
 18. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania Konta w Serwisie lub korzystania z innych usług firmy MWC.
 19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, a także utratę danych, czy inne szkody poniesione przez Użytkownika, w przypadku, gdy są one wynikiem:
  1. Siły wyższej;
  2. Bezprawnych działań osób trzecich;
  3. Skutkiem działań i problemów kontrahentów i dostawców usług niezbędnych do działania Serwisu;
  4. Brakiem dostępu do Internetu lub jakości łącz teleinformatycznych, leżących po stronie Użytkownika;
  5. Naruszenia zasad bezpiecznego użytkowania Serwisu, w tym działań niezgodnych z postanowieniami regulaminu, a w szczególności transmitowania nagrań o parametrach przekraczających zalecane oraz z ujawnienia osobom trzecim danych dostępowych do Serwisu;
 20. Właściciel zapewnia Użytkownikowi działanie Serwisu, określone współczynnikiem SLA (Service Level Agreement) na poziomie 99% w skali miesiąca kalendarzowego.
 21. Dostęp do Serwisu dla żadnej ze Stron nie jest ograniczany czasowo, ale MWC zastrzega sobie prawo do niezbędnych przerw w działaniu Serwisu, wynikających z potrzeby wykonania czynności związanych z jego obsługą i utrzymaniem oraz usuwaniem ewentualnych problemów i awarii.
 22. Wszelkie planowane przerwy w działaniu i prace (czynności) konserwacyjne wykonywane będą w godzinach 22.00 – 06.00, pod warunkiem, że w tym czasie żaden użytkownik nie będzie prowadzić transmisji, lub w innych godzinach o możliwie najmniejszym natężeniu ruchu w serwisie.
 23. MWC zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub zredukowania funkcjonalności Serwisu w dowolnym momencie, jak i zobowiązuje się do rozwijania i dostosowywania Serwisu, w ramach swoich możliwości, do przepisów i wymogów prawa, które muszą lub powinny spełniać Strony.
 24. Serwis zapewnia funkcjonalność dodawania napisów do nagrań, w formacie. vtt, w celu spełnienia wymogów ustawy o dostępności.
 25. Firma MWC Sp. z o.o. zobowiązana jest dochować wszelkiej wymaganej staranności w celu zachowania pełnej funkcjonalności Serwisu i zabezpieczenia danych.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1.  Użytkownikiem Serwisu jest instytucja, firma lub osoba prywatna posiadająca dostęp i prowadząca transmisję lub publikująca nagrania w Serwisie, ww. podmioty status Użytkownika otrzymuje z chwilą zakupienia dostępu do Serwisu, lub z dniem podpisania umowy z MWC lub Partnerem.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu, poprzez przeglądanie i lekturę jego treści oraz poprzez wykorzystywanie świadczonych przez Serwis usług i funkcjonalności, w szczególności możliwość publikowania i transmisji nagrań, a z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z regulaminem i/lub zawartą umową, oraz zgodnie udostępnioną przez Administratora instrukcją lub przeprowadzonym szkoleniem.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do unikania wszelkich działań i praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania Serwisu i/lub doprowadzić do destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu.
 5. Użytkownika obowiązuje bezwzględny zakaz przekazywania dostępu do Konta podmiotom trzecim i instytucjom zewnętrznym oraz zakaz wykorzystywania Serwisu na rzecz podmiotów i instytucji trzecich/nie zawartych w umowie.
 6. Użytkownikowi nie zezwala się na logowanie na swoje Konto z kilku urządzeń/przeglądarek jednocześnie.
 7. W publikowanych i transmitowanych przez Użytkownika nagraniach, stanowczo zabrania się umieszczania reklam i znaków graficznych, w szczególności znaków towarowych i logotypów firm trzecich, za wyjątkiem logotypów, herbów i wszelakich znaków graficznych należących do Użytkownika i mających na celu promocje jego instytucji, organizowanych wydarzeń czy regionu.
 8. Użytkownik ma prawo publikować nagrania, w których występują znaki towarowe i logotypy należące do Administratora.
 9. Zabrania się transmitowania, przesyłania i publikowania nagrań w Serwisie, zawierających nieodpowiedni przekaz, tj. powszechnie uznawany za obraźliwy, naruszający dobra osobiste, dyskryminujący lub wulgarny oraz nagrań niezwiązanych z tematyką Serwisu.
 10. Użytkownikowi zabrania się również generowania sztucznego ruchu w Serwisie, np. w celu zwiększenia liczby wyświetleń danego nagrania.
 11. Użytkownik ma prawo do przesyłania do Serwisu materiałów wideo, poza transmisjami na żywo, poprzez udostępniane przez Administratora połączenie FTP, ale tylko w uzasadnionych przypadkach, np. w celu jego podmiany po przeprowadzonej anonimizacji/edycji lub podmiany niekompletnego i/lub wadliwego nagrania w Serwisie.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na publiczne emitowanie udostępnionych przez niego nagrań i danych w nich zawartych, w ramach prowadzonych transmisji na żywo i opublikowanych nagrań.
 13. Użytkownik, który nosi miano Instytucji publicznej, zobowiązuje się do publikowania w Serwisie nagrań spełniających wymogi ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1 (A).
 14. Napisy dodawane do nagrań przez Instytucje publiczne, muszą być w napisami zamkniętymi, czyli wyświetlanymi przez wbudowany w Serwisie odtwarzacz na podstawie przesłanego pliku tekstowego (w formacie .vtt), które można włączyć lub wyłączyć czy też zmienić ich w rozmiar, w zależności od potrzeb Widza. Takie napisy zwiększają poziom odstępności Serwisu.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. W ramach zawartej umowy/udzielenia dostępu do Serwisu, Administrator zobowiązany jest do zapewnienia stałego działania Serwisu, w ramach gwarantowanego wskaźnika SLA oraz do informowaniu Użytkownika o wszelkich planowanych pracach serwisowych.
 2. Administrator nie odpowiada za treść, wartość merytoryczną oraz dane (w tym osobowe) pojawiające się w transmisjach na żywo jak i publikowanych nagraniach.
 3. Administrator nie odpowiada za nagrania, które zostały przesłane do Serwisu w sposób niepoprawny, niekompletny lub uległy uszkodzeniu na skutek:
  1.  Problemów leżących po stronie Użytkownika;
  2. Siły wyższej;
  3. Awarii Serwisu lub usług towarzyszących wymaganych do poprawnego działania Serwisu;
  4. Ataku hackerskiego lub innych celowych działań Użytkowników sieci internet, nastawionych na szkodę Serwisu;
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania nagrań z Serwisu, które będą naruszały niniejszy regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym normy i wartości, lub które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe. Przed stałym usunięciem nagrania Administrator ma prawo zmienić jego status na niepubliczny, aby ograniczyć do niego dostęp przez Widzów i skontaktować się z Użytkownikiem, który dokonał publikacji nagrania w Serwisie, w celu zebrania wyjaśnień.
 5. Administrator zastrzega sobie również prawo do reagowania na czyny Użytkownika, które będą naruszały niniejszy Regulamin oraz nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu normy i wartości społeczne.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu, Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia regulaminu.
 7. W przypadku naruszania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania

5. PRAWA I OBOWIĄZKI WIDZA

 1. Widz ma prawo do korzystania z Serwisu, poprzez przeglądanie i lekturę jego treści oraz poprzez wykorzystywanie oferowanych przez Serwis funkcjonalności, w szczególności do oglądana publikowanych w Serwisie nagrań.
 2. Widz zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i regulaminem oraz powszechnie przyjętymi zasadami.
 3. Widz zobowiązuje się do unikania wszelkich działań i praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania Serwisu i/lub doprowadzić do destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu.
 4. Widzowi zabrania się podejmowania próby pobierania nagrań z Serwisu oraz udostępniania ich bez zgody Użytkownika lub Administratora.
 5. Widzowi zabrania się również generowania sztucznego ruchu w Serwisie, np. w celu zwiększenia liczby wyświetleń danego nagrania.

6. DANE OSOBOWE I OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1.  Dokumentem nadrzędnym, dotyczącym ochrony i przetwarzania danych osobowych, nad zapisami zawartymi w niniejszym regulaminie, może być umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub Partnerem.
 2. Wraz z uzyskaniem statusu Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, w ramach i z uwzględnieniem zastrzeżeń niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 4. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.
 5. Administrator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Administrator otoczy szczególną ochroną i nie będzie udostępniał bez wiedzy i zgody Użytkownika powierzonych mu w toku udzielenie dostępu do serwisu i świadczenia usługi danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem polskim lub postanowieniami niniejszego regulaminu.
 7. Administrator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa, spełniające wymogi Rozporządzenia i chroniące prawa osób, których dane dotyczą, a których przetwarzanie zostało mu powierzone.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora do celów własnych w okolicznościach uzasadnionych potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 9. Mając na uwadze fakt, że transmisje na żywo i nagrania Użytkownika są dostępne w sieci Internet, a dostęp do nich jest w wielu przypadkach nieograniczony, odpowiedzialność za nie ponosi Użytkownik.
 10. W serwisie wykorzystywane są ciasteczka (tzw. cookies) w celu naliczania statystyk odwiedzin oraz wyświetleń poszczególnych nagrań. Obsługę ciasteczek można wyłączyć w przeglądarce internetowej, ale może to spowodować nieprawidłowe działanie serwisu.

7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie: nagrań, artykułów i wykorzystanych zdjęć. Prawa autorskie przysługują Serwisowi lub Użytkownikom.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku.
 3. Użytkownik dokonujący publikacji nagrań w Serwisie eSesja.tv oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich materiałów publikowanych przez siebie w Serwisie, lub też materiały te zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.
 4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.
 5. Zamieszczenie, przesłanie i opublikowanie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana, po dokonaniu stosownej zmiany na Koncie administracyjnym.
 6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.
 7. Użytkownik deklaruje, że nagrania publikowane przez niego w Serwisie, jest wolne od danych, które według obowiązujących przepisów prawa wymagają anonimizacji. W przeciwnym wypadku Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność związaną z ich ujawnieniem.

8. REZYGNACJA Z USŁUGI I WAŻNOŚĆ KONTA

 1. Status Użytkownika i Konto, uznaje się za aktywne przez cały okres aktywnego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i uiszczania opłat za jego utrzymanie, lub przez inny okres sprecyzowany w umowie.
 2. Za Konto nieaktywne (Utratę statusu Użytkownika) uznaje się Konto, na które wygasła umowa, lub którego utrzymania użytkownik nie opłacił.
 3. Gdy Konto Użytkownika uzyska status Konta nieaktywnego, Administrator ma prawo usunąć je wraz ze wszystkimi nagraniami Użytkownika.
 4. Przed usunięciem nagrań, Administrator na prośbę użytkownika zapewni możliwość ich pobrania z serwisu, droga elektroniczną.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy Użytkownikowi przez Administratora (lub Partnera), nie wynikającej z winy Użytkownika, Administrator zobowiązuje się do zwrotu środków otrzymanych od Użytkownika, w wysokości proporcjonalnej do opłaconego, a niewykorzystanego czasu, przy założeniu, że płatność za korzystanie z Serwisu nastąpiła z góry, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika lub poprzez Administratora (lub Partnera), ale wynikającej z winy Użytkownika, np. za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu lub inne rażące czyny, wartość opłaconej usługi nie podlega zwrotowi, chyba że Umowa stanowi inaczej.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w Serwisie.
 2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 29.10 2021r.
 3. Adres kontaktowy do Administratora Serwisu: [email protected]