XXXV zwyczajna Sesja Rady w dniu środa, 28 października 2020 r. (część 1)

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 2 listopada 2020
Długość nagrania: 03:09:18
Liczba odtworzeń: 1821
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:072.Przyjęcie porządku obrad.
13:113.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:384.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
16:075.Sprawozdania z działalności spółek miejskich.
17:466.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:241)w sprawie przyjęcia do realizacji Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie "Moja zmiana szansą dla mojej rodziny" na rok 2021.
16:292)w sprawie uchwalenia trybu i szczególowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
16:393)w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
16:424)w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Ocice.
16:445)w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec.
16:476)w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości ozn. Nr 1088/2 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Żniwnej, obręb Miechocin.
16:537)w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości ozn. Nr 1106/2, 1106/3 i 1106/4 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Żniwnej, obręb Miechocin.
17:098)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Machów II.
17:229)zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
17:2910)w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
17:4511)w sprawie przyjęcia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega do roku 2027".
17:4512)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
17:597.Sprawy bieżące.
17:491)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
17:512)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
18:008.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej z sesji.
18:019.Interpelacje, wnioski i zpytania radnych.
18:0210.Oświadczenia radnych.
18:0311.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad