XXXVIII zwyczajna Sesja Rady w dniu środa, 30 grudnia 2020

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 888 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:21:46
Liczba odtworzeń: 1575
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:341.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
09:352.Przyjęcie porządku obrad.
09:373.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10:064.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
11:365.Rozpatrzenie projektów uchwał:
10:081)uchwała zmieniająca w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
10:112)uchwała w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
10:153)uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnobrzeg
10:164)uchwała zmieniająca w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg
10:195)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg
10:226)uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów i ul. Strzeleckiej
10:247)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika w formie kamienia pamiątkowego z tablicą upamiętniającego założycieli i strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz mieszkańców wsi Ocice
10:278)uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Machów II
10:309)uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Tarnobrzega
10:3910)uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
10:4511)uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Tarnobrzegu na lata 2021 – 2023
10:5012)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
11:2213)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
11:2514)uchwała w sprawie wydatków budżetu miasta i miasta na prawach powiatu, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
11:3515)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi
11:456.Sprawy bieżące.
11:451)Przedstawienie Programu Sczepień przeciw COVID-19
11:467.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej z sesji.
11:468.Interpelacje, wnioski i zpytania radnych.
11:469.Oświadczenia radnych.
11:4710.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad