XLV zwyczajna sesja Rady w dniu środa, 28 kwietnia 2021

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 18 maja 2021
Długość nagrania: 03:36:53
Liczba odtworzeń: 1849
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:082.Przyjęcie porządku obrad.
13:083.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji:
13:091)zwyczajnej z dnia 31 marca 2021 r.
13:092)nadzwyczajnej z dnia 16 kwietnia 2021 r.
13:304.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
13:525.Rewitalizacja terenów położnych nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
16:306.Rozpatrzenie projektów uchwał:
13:561)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Leśnej, obręb Mokrzyszów.
13:582)uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położnej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.
14:003)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sobowskiej.
14:124)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
14:175)uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II” w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa Jakości Kształcenia Zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
14:236)uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
14:437)uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
14:468)uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
14:499)uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
14:5210)uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
14:5711)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
14:5812)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
15:107.Sprawy bieżące.
15:001)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
15:022)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
15:103)Sprawozdanie Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. z przeprowadzonej Akcji Zima 2020/2021.
15:508.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
16:279.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16:2910.Oświadczenia radnych.
16:3011.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad