LII zwyczajna sesja Rady w dniu środa, 24 listopada 2021

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 551 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 05:17:17
Liczba odtworzeń: 1092
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:221.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:222.Przyjęcie porządku obrad.
13:243.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:564.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
14:495.Analiza zatrudnienia w oświacie. Koszty Funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Miasta Tarnobrzega.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:571)w sprawie zmiany statutu Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu.
16:002)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
3)w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Hieronima Dekutowskiego 17.
16:044)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.
16:115)w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
16:146)w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Tarnobrzega.
16:217)w sprawie rozpatrzenia skargi.
16:458)w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
17:119)w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
17:1610)w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
17:1811)w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
17:1912)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
18:137.Sprawy bieżące.
18:081)uchwała w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie "Lasy Zwierzyniec i Jasień".
18:092)uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/289/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzeg".
18:103)uchwała w sprawie ustanowienia tytułów honorowych: " Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega" oraz "Zasłużony dla Miasata Tarnobrzega" oraz regulaminu ich nadawania i pozbawiania.
18:138.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
18:159.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18:1610.Oświadczenia radnych.
18:1611.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad