LV zwyczajna sesja Rady w dniu środa, 26 stycznia 2022

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 26 stycznia 2022
Długość nagrania: 03:29:57
Liczba odtworzeń: 1287
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:082.Przyjęcie porządku obrad.
13:093.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:264.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
14:325.Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miasta Tarnobrzega za 2021 rok.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
14:351)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu.
14:402)w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Ocice w Tarnobrzegu.
14:413)w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta Tarnobrzega.
14:424)w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu.
14:435)w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, ul. Słoneczna 17.
14:456)w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
14:457)w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i diet dla przewodniczących zarządów osiedli.
14:468)w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
14:469)w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
14:4810)w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
7.Sprawy bieżące.
14:501)przyjęcie planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Tarnobrzega na 2022 rok.
14:502)przyjęcie planu pracy Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega na 2022 rok.
14:513)przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnobrzega na 2022 rok.
14:514)przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tarnobrzega na 2022 rok.
14:515)przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Tarnobrzega na 2022 rok.
14:526)przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega na 2022 rok.
14:527)przyjęcie Planu Pracy Rady Miasta Tarnobrzega na 2022 rok.
14:568.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
16:199.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16:2710.Oświadczenia radnych.
16:2711.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad