LVI Sesja Rady w dniu środa, 23 lutego 2022

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 23 lutego 2022
Długość nagrania: 07:33:11
Liczba odtworzeń: 1551
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:341.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:342.Przyjęcie porządku obrad.
12:363.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14:204.Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego na temat aktualnej sytuacji Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu.
14:525.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:211)w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Tarnobrzeg wspólnie z Gminą i Miastem Nisko, Gminą Sandomierz i Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek samorządu Terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Czwórmiasto”.
15:492)w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości stanowiących przedmiot prawa użytkowania wieczystego Miasta Tarnobrzega.
15:503)w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Żniwnej, obręb Miechocin.
15:514)w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul. Marii Dąbrowskiej 16 w Tarnobrzegu, przekazanego na rzecz Gminy Tarnobrzeg przez PKP S.A. wraz z przynależną piwnicą i udziałem w prawie własności gruntu oraz przyznania prawa pierwszeństwa najemcy w nabyciu lokalu.
15:535)w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
17:346)w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Technikum, wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Mikołaja Kopernika 49.
17:357)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnobrzega.
17:418)w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Honorowych Dawców Krwi.
18:059)w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega.
18:0610)w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Tarnobrzeg.
18:0811)w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/214/93 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 maja 1993 r. w sprawie uchwalenia Medalu Miasta Tarnobrzega, uchwały Nr VI/61/99 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 lutego 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Medalu Miasta Tarnobrzega, uchwały Nr XXXI/568/2009 Rady Miasta Tarnobrzeg, uchwały Nr X/120/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Medalu Miasta Tarnobrzega.
18:0912)w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie ustanowienia Medalu Sigillum Civis Virtuti oraz regulaminu nadania i pozbawiania.
18:1013)w sprawie rozpatrzenia skargi.
18:1314)w sprawie przyjęcia „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tarnobrzega” w 2022 roku.
18:1415)w sprawie zasad i trybu korzystania z terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim będących obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej Miasta Tarnobrzega.
18:1516)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Miasta Tarnobrzega.
18:3617)w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
18:3818)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
18:397.Sprawy bieżące.
18:488.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
19:319.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
19:5810.Oświadczenia radnych.
19:5811.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad