LVII Sesja Rady w dniu środa, 30 marca 2022

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 30 marca 2022
Długość nagrania: 08:10:43
Liczba odtworzeń: 1432
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:101.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:132.Przyjęcie porządku obrad.
11:133.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:524.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
12:125.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za rok 2021, w tym sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności za rok 2021.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
12:151)w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2022 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
12:162)w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej na terenie Miasta Tarnobrzega.
12:183)w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
12:184)w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, ul. Słoneczna 17.
12:205)w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Tarnobrzeg.
12:216)w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów.
12:227)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Tarnobrzeg.
12:238)sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Tarnobrzeg i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
12:249)w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.
12:2510)w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Kajmów.
12:3711)w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Miechocin” w Tarnobrzegu.
12:4212)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego w Tarnobrzegu.
13:4113)w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę Nr VII/535/2022 z dnia 1 marca 2022 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
13:5314)nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega”.
13:5515)nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega".
13:5916)nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega”.
14:0417)nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega”.
14:0818)rozpatrzenia petycji.
14:1019)rozpatrzenia skargi.
14:1620)zmian w budżecie na 2022 rok.
14:1721)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
16:387.Sprawy bieżące.
14:361)Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Miasto Tarnobrzeg dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
16:388.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
18:149.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
19:0510.Oświadczenia radnych.
19:0511.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad