LX zwyczajna sesja Rady w dniu środa, 25 maja 2022 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 26 maja 2022
Długość nagrania: 06:18:06
Liczba odtworzeń: 1138
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:071.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:082.Przyjęcie porządku obrad.
11:093.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:314.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
11:475.Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Tarnobrzega.
12:186.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
16:217.Rozpatrzenie projektów uchwał:
12:191)w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława Staszica z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Tarnobrzegu.
12:202)w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława Staszica z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Tarnobrzegu.
13:403)w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.
13:414)w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Zakrzów.
13:435)w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023.
13:446)w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
13:457)zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Tarnobrzea do realizacji Programu "Ogólnopolska Karta Seniora" oraz Programu "Miasto Przyjazne Seniorom".
13:468)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora.
14:079)w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
14:0910)w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
14:4811)w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
14:5012)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
16:148.Sprawy bieżące.
16:229.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
16:4910.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
17:0811.Oświadczenia radnych.
17:0812.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad