XLII absolutoryjna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 29 czerwca 2022 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 29 czerwca 2022
Długość nagrania: 09:19:37
Liczba odtworzeń: 1187
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:131.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
09:152.Przyjęcie porządku obrad.
09:163.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:084.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
11:095.Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Tarnobrzega.
15:141)debata nad Raportem o stanie Miasta.
15:162)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
16:376.Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu, przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.
16:371)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2021 rok.
16:382)przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finasowego jednostek.
16:383)infomacja o stanie mienia Miasta Tarnobrzega.
16:384)sprawozdanie finansowe Miasta Tarnobrzega za 2021 rok.
16:385)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
16:386)opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o wykonaniu budżetu za 2021 rok wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.
16:387)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
17:198)dyskusja.
17:289)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2021 rok.
17:3110)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
17:331)zmieniająca uchwałę nr XLV/460/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021 - 2027 oraz określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, zmienionej Uchwałą nr LIV/549/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2021 r.
17:332)przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Trnobrzeskiego w Tarnobrzegu.
17:343)uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 2 drzew - pomników przyrody o numerach rejestrowych 672 i 673 w Tarnobrzegu.
4)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.
5)sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Ocice.
17:356)sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów.
17:367)sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, obręb Miechocin.
17:368)nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Kajmów i Miechocin.
17:379)sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, obręb Miechocin.
17:3810)zmiany przebiegu ulicy Podleśnej położonej w Tarnobrzegu.
17:3911)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obreb Tarnobrzeg oraz zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
17:4012)powierzenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użeteczności publicznej świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreada Freyera w Tarnobrzegu oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.
17:4113)zmian w budżecie na 2022 rok.
17:4514)zmian w budżecie na 2022 rok.
17:5315)zmian w budżecie na 2022 rok.
17:5416)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
17:588.Sprawy bieżące.
18:069.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
18:1010.Intepelacje, wnioski i zapytania radnych.
18:2411.Oświadczenia radnych.
18:2412.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad