XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 27 lipca 2022 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 313 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 03:14:07
Liczba odtworzeń: 647
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:101.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:102.Przyjęcie porządku obrad.
11:113.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:244.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
11:515.Realizacja inwestycji miejskich z wykorzystaniem środków z "Polskiego Ładu".
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
11:531)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.
11:552)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomności położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.
11:553)uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów.
11:564)uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Miechocin.
11:575)uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Ocice.
12:186)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.
12:247)uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Miechocin" w Tarnobrzegu.
12:258)uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Tarnobrzeg w roku szkolnym 2022/2023.
12:539)uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu.
12:5610)uchwała zmieniająca w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych, określania tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
13:0311)uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 i włączenia jej w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu.
13:2512)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
13:2713)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
13:2814)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
13:3015)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
13:3116)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
13:3417)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
13:347.Sprawy bieżące.
14:098.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
14:099.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14:1510.Oświadczenia radnych.
14:1511.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad