Sesja Rady w dniu czwartek, 11 sierpnia 2022

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 16 sierpnia 2022
Długość nagrania: 00:44:17
Liczba odtworzeń: 696
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022-2034.
5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
6.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju.
7.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022 – 2025.
8.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246 polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin".
9.Uchwała w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
10.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom w szkołach podstawowych i zespole szkół, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w podległych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie.
11.Uchwała w sprawie przekazania petycji według właściwości.
11:4612.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad