XXXV Sesja Rady Gminy Kalinowo - 9 listopada 2022 r.

Rada Gminy Kalinowo
Czas publikacji: 22 listopada 2022
Długość nagrania: 01:16:10
Liczba odtworzeń: 409
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:091.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
10:112. Przyjęcie porządku obrad.
10:123. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
10:304. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10:345. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Kalinowo o wynikach oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
10:396.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
10:417. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
10:45a)określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
10:48b) przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku,
10:49c) zmiany Uchwały nr IX.58.19 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
11:01d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
11:06e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2032,
11:13f) zmian budżetu gminy Kalinowo na 2022 rok.
11:179. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
11:2310. Wolne wnioski.
11:2311. Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad