XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu środa, 30 listopada 2022 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 1 grudnia 2022
Długość nagrania: 03:20:26
Liczba odtworzeń: 1353
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:311.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:432.Przyjęcie porządku obrad.
11:443.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:034.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
12:335.Analiza zatrudnienia w oświacie. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Miasta Tarnobrzega.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
12:351)zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu i nadania jednostce Statutu.
12:362)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12:373)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2022 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
13:304)w sprawie przyjęcia do realizacji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2023-2025.
13:315)w sprawie przyjęcia do realizacji Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie "Moja zmiana szansą dla mojej rodziny" na rok 2023.
13:326)w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
13:337)w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu na lata 2022-2024.
13:348)w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Tarnobrzega.
13:359)w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
13:3610)w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
13:4111)w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 roku wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.
14:0012)w sprawie powołania do składu Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega.
14:0313)w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i diet dla przewodniczących zarządów osiedli.
14:0814)w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
14:0915)w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
14:1116)w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
14:1217)w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
14:1418)w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
14:3019)w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
14:367.Sprawy bieżące.
14:368.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
14:479.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14:4710.Oświadczenia radnych.
14:4711.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad