XLVIII budżetowa sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 11 stycznia 2023 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 12 stycznia 2023
Długość nagrania: 06:02:16
Liczba odtworzeń: 701
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:082.Przyjęcie porządku obrad.
11:103.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17:034.Rozpatrzenie projektów uchwał:
17:031)w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega:
17:03odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega
17:03głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Miasta Tarnobrzega
17:032)w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok:
17:03przedstawienie projektu budżetu
17:03odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
17:03odczytanie opinii poszczególnych stałych Komisji Rady Miasta
17:03dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
17:03głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
17:033)zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
17:035.Sprawy bieżące.
17:036.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
17:027.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
17:028.Oświadczenia radnych.
17:029.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad