LXIX zwyczajna Sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 25 stycznia 2023 r. (część 1)

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 27 stycznia 2023
Długość nagrania: 02:34:12
Liczba odtworzeń: 768
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:151.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:172.Przyjęcie porządku obrad.
11:183.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:284.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
12:235.Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miasta Tarnobrzega w 2022 roku.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
12:411)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
12:432)uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś.
12:463)uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Wintoro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
12:474)uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Optimmum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
12:505)uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Proent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
12:516)uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach tego programu.
12:527)uchwała w sprawie wprowadzenia programu osłonowego, zapewniającego usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu Miasta Tarnobrzega w ramach rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
12:548)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg.
12:579)uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
12:5910)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
13:0111)uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
13:0212)uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, ul, Słoneczna 17.
13:0313)uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora.
13:0414)uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
13:0415)uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnobrzeg.
13:0516)uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu osiedla Ocice w Tarnobrzegu.
13:0617)uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Miechocin” w Tarnobrzegu.
16:3618)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
17:017.Sprawy bieżące.
17:028.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
17:319.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
17:5510.Oświadczenia radnych.
17:5611.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad