LXX zwyczajna Sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 22 lutego 2023 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 22 lutego 2023
Długość nagrania: 06:31:48
Liczba odtworzeń: 1436
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:141.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:152.Przyjęcie porządku obrad.
11:163.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:334.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
15:015.Informacja Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – aktualne problemy. Informacja Kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych miastu.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:031)w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezoodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
15:042)w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tarnobrzega" w 2023 r.
15:063)w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
15:074)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu.
15:115)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
15:126)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
16:117)w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
16:167.Sprawy bieżące.
16:188.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
17:239.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
17:2410.Oświadczenia radnych.
17:2411.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad