LIII Sesja Rady Gminy Turek w dniu 6 marca 2023

Rada Gminy Turek
Czas publikacji: 21 marca 2023
Długość nagrania: 01:55:38
Liczba odtworzeń: 338
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:341.Otwarcie LIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:342. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy Turek.
16:343. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Turek.
16:554. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
16:565. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:336. Interpelacje i zapytania radnych.
18:067. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Turek;
b) w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turek na lata 2022-2027;
c) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2023 roku”;
d) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej;
e) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
f) w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Obrzębin część A1”;
g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenów w obrębach: Chlebów, Korytków, Pęcherzew, Warenka;
h) w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Turek;
i) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023;
j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030.
18:118. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Turek za 2022 rok.
18:259. Wolne wnioski i zapytania.
18:2510. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
11. Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Gminy Turek.
pokaż cały porządek obrad