Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu wtorek, 21 marca 2023

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 21 marca 2023
Długość nagrania: 02:10:51
Liczba odtworzeń: 603
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ropa oraz na terenie powiatu gorlickiego.
5.Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przemocy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropie za 2022 rok.
6.Przedstawienie sprawozdania za 2022 r. z działalności zespołu interdyscyplinarnego w Ropie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XLVIII/329/22 /druk nr 5/.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 6/.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego /druk nr 7/.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Ropa na 2024 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki /druk nr 8/.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ropa na 2023 rok /druk nr 9/.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /druk nr 10/.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /druk nr 11/.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Klimkówce /druk nr 12/.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łosiu /druk nr 13/.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ropa na 2023 rok / druk nr 14/.
17.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
18.Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
19.Zatwierdzenie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Gminy Ropa.
20.Wolne wnioski i zapytania.
21.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad