LXXII sesja Rady Miasta w dniu 29 marca 2023 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 29 marca 2023
Długość nagrania: 05:07:08
Liczba odtworzeń: 1079
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:222.Przyjęcie porządku obrad.
11:233.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:524.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
11:515.Pomoc społeczna w mieście.
15:536.Rozpatrzenie projektów uchwał:
12:101)w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2023 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
12:112)w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Tarnobrzega na lata 2023-2027"
12:133)w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega
12:144)w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu
12:155)w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów
12:416)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości
12:427)w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Tarnobrzega na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta Tarnobrzega
12:438)w sprawie określenia zasad udzielania dotacji współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta Tarnobrzega
12:459)w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Tarnobrzega
12:4910)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
12:5011)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
12:5512)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
12:5713)w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega"
13:0314)w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega"
13:0515)w sprawie przekazania skargi według właściwości
13:2016)w sprawie rozpatrzenia skargi
14:087.Sprawy bieżące.
15:498.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
15:499.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16:0610.Oświadczenia radnych.
16:0611.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad