Transmisja LX Sesji Rady Gminy Markowa

Rada Gminy Markowa
Czas publikacji: 3 kwietnia 2023
Długość nagrania: 02:52:58
Liczba odtworzeń: 650
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:081.Otwarcie obrad sesji.
16:122.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Markowa w 2023 roku”.
16:203.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/176/21 Rady Gminy Markowa w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Markowa na lata 2021 – 2025.
16:244.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi w formie teleopieki świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobrania.
16:305.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi wsparcia dla opiekunów faktycznych osób wymagających wsparcia, realizowanej w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Markowa” oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobrania.
16:346.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w 2023 roku.
16:497.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Markowa.
17:108.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa na 2023 rok.
17:219.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2023 – 2034.
17:2910.Podjęcie apelu w sprawie podjęcia pilnych działań na rynku zbóż i płodów rolnych.
17:5511.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej za 2022 rok.
18:4512.Przedstawienie sprawozdania z działalności Centrum Kultury Gminy Markowa za 2022 rok.
18:4613.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
18:5414.Sprawy różne.
18:5415.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad