Sesja Rady w dniu czwartek, 30 marca 2023

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 3 kwietnia 2023
Długość nagrania: 00:49:09
Liczba odtworzeń: 371
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2034.
5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
6.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
7.Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Nowomiejskiego realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława – Etap III Radomno-Iława” na działkach nr 30 i 84/2 (obręb nr 11 Radomno).
8.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/336/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
9.Uchwała w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska i wyznaczenia reprezentanta.
10.Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi w Gwiździnach.
11.Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bratian.
12.Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Gwiździny (działki 37/1, 402/1, 402/10).
13.Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin.
14.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin (działki 185, 187 oraz części działek 186, 322/4 i 432/2).
15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie, położonej w miejscowości Łąki Bratiańskie, obręb geodezyjny Bratian, na rzecz Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na cele publiczne.
10:5516.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad