Sesja Rady w dniu środa, 29 marca 2023

Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim
Czas publikacji: 7 kwietnia 2023
Długość nagrania: 00:25:10
Liczba odtworzeń: 706
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:451.Otwarcie obrad.
16:452. Zatwierdzenie porządku obrad.
16:463. Przyjęcie protokołu Nr LXVI/2023 z poprzedniej sesji.
16:464. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
16:465. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
16:476. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2023 roku.
16:487. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Powiatem Lidzbarskim.
16:498. Uchwała w sprawie akceptacji ceny sprzedaży Term Warmińskich.
16:509. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/470/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.
16:5110. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego, na rzecz jego najemcy.
16:5211. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
16:5312. Uchwała w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2023 r.
16:5413. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.
16:5514. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2023-2035.
16:5615. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR LXV/490/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2022-2025.
16:5716. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 2022 rok.
16:5717. Informacja roczna z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2022 rok.
16:5918. Interpelacje radnych.
16:5919. Zapytania radnych.
16:5920. Wnioski i petycje obywateli.
16:5921. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad