Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu środa, 26 kwietnia 2023

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 26 kwietnia 2023
Długość nagrania: 01:55:50
Liczba odtworzeń: 576
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego w 2022 r.
5.Wypracowanie stanowiska ws. obrony dobrego imienia JP II.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023 /druk nr 15/.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 16/.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ropa za 2022 r. /druk nr 17/.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka /druk nr 18/.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/301/22 Rady Gminy Ropa z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa zmienionej Uchwałą Nr XLIV/309/22 Rady Gminy Ropa z dnia 6 października 2022 r. /druk nr 19/.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/303/22 Rady Gminy Ropa z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa zmienionej Uchwałą Nr XLIV/310/22 Rady Gminy Ropa z dnia 6 października 2023 r. /druk nr 20/.
12.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
13.Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
14.Zatwierdzenie protokołu L sesji Rady Gminy Ropa.
15.Wolne wnioski i zapytania.
16.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad