Sesja Rady w dniu czwartek, 18 maja 2023

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 25 maja 2023
Długość nagrania: 02:03:46
Liczba odtworzeń: 270
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4.Raport o stanie Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok:
a)przedstawienie raportu;
b)debata nad raportem;
c)uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Nowe Miasto Lubawskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok:
a)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok;
b)odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2022 rok;
c)dyskusja;
d)uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowe Miasto Lubawskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
6.Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok:
a)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok;
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium;
c)uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok.
7.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2034.
8.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
9.Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2030.
10.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Biskupiec zadania pn.: Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
11.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo (działki 285/10, 285/11, 285/12, 285/13, 285/14, 285/15, 285/16.
12.Uchwała w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
12:0813.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad