LVI Sesja Rady Gminy Ornontowice - 25.05.2023 r.

Rada Gminy Ornontowice
Czas publikacji: 25 maja 2023
Długość nagrania: 01:26:27
Liczba odtworzeń: 302
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
16:032.Uwagi do porządku obrad.
16:033. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
16:064.Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
16:065. Sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
16:366. Raport o stanie Gminy Ornontowice za 2022 rok:
a)przedstawienie Raportu o stanie Gminy Ornontowice za rok 2022,
b)debata nad Raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Ornontowice.
17:037.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok:
a)opinie Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok,
b)wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ornontowice,
c) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
1)przedłożonego przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
2)wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice.
d)rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok – dyskusja,
e)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok,
f)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice za 2022 rok.
17:058.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2023-2032,
b)zmian budżetu Gminy na 2023 rok,
c)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na 2023 rok.
17:169.Informacje Wójta Gminy.
17:2310.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
17:2711.Interpelacje radnych.
17:2712.Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
17:2813.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad