LXXXI Sesja Rady Miejskiej w Lesku - 01.06.2023 r.

Rada Miejska w Lesku
Czas publikacji: 1 czerwca 2023
Długość nagrania: 04:31:17
Liczba odtworzeń: 410
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:251.Otwarcie sesji.
15:262.Stwierdzenie kworum.
15:273.Wybór sekretarza sesji.
15:374.Przyjęcie porządku obrad.
15:475.Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
16:516.Sprawy różne.
7.Procedowanie nad projektami uchwał:
16:541)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 87/32 o pow. 0,0141 ha położonej w miejscowości Postołów, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
16:592)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej oznaczonej jako działki nr 1280/1, 1280/2, 1276/6, 1276/8 położonej w miejscowości Średnia Wieś.
17:023)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lesko udziałów w nieruchomości położonej w Lesku oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1074/4 i 1074/5.
19:434)Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2023 rok.
19:465)Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
19:518.Sprawozdanie sekretarza sesji.
19:519.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
pokaż cały porządek obrad