LXXV Sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 25.05.2023

Rada Miejska w Sosnowcu
Czas publikacji: 12 czerwca 2023
Długość nagrania: 01:22:15
Liczba odtworzeń: 264
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
1)Wprowadzenie do porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta Sosnowca punktu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na „Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1297 ob.0011 przy ul.Krętej 7 w Sosnowcu” (druk nr 1244).”
3.Informacje:
1)Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach Rady w okresie międzysesyjnym.
2)Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie międzysesyjnym.
3)Pytania i uwagi radnych do informacji Przewodniczącej Rady o pracy Rady oraz sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
4.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz programów celowych PFRON.
1)Pytania i uwagi radnych.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2023 roku (druk nr 1234) .
6.Zatwierdzenie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2023 rok (druk nr 1235).
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr 1080/LXIX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023-2040 /zmiana V/(druk nr 1246).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr 1081/LXIX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok /zmiana VI/(druk nr 1247).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony (druk nr 1242).
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Sosnowiec projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II” (druk nr 1245).
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1064/LXVII/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sosnowca, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca (druk nr 1243).
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 401/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 1236).
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji (druk nr 1237).
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2024-2027 (druk nr 1238).
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie zapobiegania udziałowi rosyjskich i białoruskich sportowców w igrzyskach olimpijskich oraz zawodach rangi międzynarodowej (druk nr 1239).
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi mieszkańca z dnia 1 kwietnia 2023 roku (druk nr 1240).
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 18 stycznia 2023 roku dotyczącej zwiększenia wśród lokalnej społeczności świadomości prawnej odnośnie transplantacji (druk nr 1241).
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na „Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1297 ob.0011 przy ul.Krętej 7 w Sosnowcu” (druk nr 1244) - wprowadzane przez głosowanie.
19.Zapytania, wnioski i interpelacje.
20.Komunikaty.
21.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad