LXXV Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach w dniu 26 czerwca 2023 r

Rada Miejska w Krośniewicach
Czas publikacji: 26 czerwca 2023
Długość nagrania: 04:13:15
Liczba odtworzeń: 863
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:391.Otwarcie obrad sesji.
09:502. Przedstawienie porządku obrad sesji.
11:313. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Krośniewice za 2022 rok”.
11:374. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krośniewic wotum zaufania.
12:305. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2022 r.:
12:08a)rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
12:14b)przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Krośniewic z wykonania budżetu za 2022 r.,
12:15c)opinia komisji stałych,
12:29d)dyskusja,
12:30e)głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.
13:006. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic z tytułu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2022 r.:
12:33a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krośniewic za 2022 r. wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Krośniewice za 2022 r.,
12:36b)przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie absolutorium za 2022 r.,
12:37c)opinia komisji stałych,
12:58d)dyskusja,
13:00e)głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.
13:047. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu sal szkoleniowych oraz zakupy wyposażenia budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.
13:078. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 rok.
13:099. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 dla Gminy Krośniewice.
10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr LXXIII/432/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 15 maja 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/274/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice
13:1012. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
13:1013. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
13:1014. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
13:1015. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
13:1116. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
13:1117. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
13:1118. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
13:1119. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
13:5120. Sprawy różne.
13:5121. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad