LXXVI absolutoryjna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 28 czerwca 2023 (część II)

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 28 czerwca 2023
Długość nagrania: 04:27:29
Liczba odtworzeń: 697
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:101.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:122.Przyjęcie porządku obrad.
10:133.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10:324.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
13:375.Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Tarnobrzega:
13:351)debata nad Raportem o stanie Miasta
13:372)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Tarnobrzega
15:106.Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu, przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta:
14:071)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2022 rok
14:072)przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek
14:073)informacja o stanie mienia Miasta Tarnobrzega
14:074)sprawozdanie finansowe Miasta Tarnobrzega za 2022 rok
14:075)uchwała Regionanlej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opiniii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok
14:396)opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o wykonaniu budżetu za 2022 rok wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta
14:397)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
15:078)dyskusja
15:099)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2022 rok
15:1010)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:411)w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku"
15:422)w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w drodze wewnętrznej położonych w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg
15:433)w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Tarninowej i Św. Onufrego
15:484)w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027
15:505)w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
15:526)w sprawie powołania członka Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega
15:537)w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec
15:548)w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów
15:559)w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu
15:5610)w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
15:5711)w sprawie wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, będącej placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego
16:2112)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
16:4713)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
16:4914)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
16:5115)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
16:518.Sprawy bieżące
16:539.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji
17:0210.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych
17:0211.Oświadczenia radnych
17:0212.Zamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad