Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu czwartek, 29 czerwca 2023

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 29 czerwca 2023
Długość nagrania: 02:27:58
Liczba odtworzeń: 355
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
5.Debata nad raportem o stanie Gminy Ropa za 2022 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ropa /druk nr 23/.
7.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ropa, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Ropa oraz sprawozdań finansowych za 2022 rok.
8.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2022 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium.
9.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ropa z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
10.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2022 r.
11.Ocena sprawozdania i debata nad absolutorium.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022 /druk nr 24/.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 r. /druk nr 25/.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023 /druk nr 26/.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 27/.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy /druk nr 28/.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka /druk nr 29/.
18.Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
19.Zatwierdzenie protokołu LII sesji Rady Gminy Ropa.
20.Wolne wnioski i zapytania.
21.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad