Sesja Rady w dniu 29 czerwca 2023 Sesja Absolutoryjna

Rada Miejska w Bogatyni
Czas publikacji: 11 lipca 2023
Długość nagrania: 02:53:04
Liczba odtworzeń: 223
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bogatynia za 2022 r.
1.Debata:
1)wystąpienia mieszkańców,
2)indywidualne wystąpienia radnych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia wotum zaufania /projekt nr 743.2023/.
5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2022 r.
1.omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy,
2.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2022 r.,
3.przedstawienie opinii komisji problemowych,
4.przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia,
5.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia,
6.dyskusja.
6.Podjęcie uchwał:
1.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2022 rok /projekt nr 744.2023/,
2.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok /projekt nr 745.2023/
7.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad