LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Lesku - 27.07.2023 r.

Rada Miejska w Lesku
Czas publikacji: 3 sierpnia 2023
Długość nagrania: 01:48:25
Liczba odtworzeń: 307
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:321.Otwarcie sesji.
15:332.Stwierdzenie kworum.
15:333.Wybór sekretarza sesji.
15:374.Przyjęcie protokołów z LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII sesji.
15:435.Przyjęcie porządku obrad.
16:036.Sprawy różne.
16:057.Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.
16:068.Sprawozdanie z Działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku za rok 2022.
16:069.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022r.
10.Procedowanie nad projektami uchwał:
16:071)Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lesku.
16:082)Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lesko.
16:133)Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko
16:264)Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lesko 9”
16:315)Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w miejscowości Łukawica stanowiącej własność Gminy Lesko.
16:346)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lesko prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Postołów oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67/9.
16:357)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lesko prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Postołów oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 66/2.
16:368)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lesko prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Postołów oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 65/2.
16:389)Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Lesku, Sądu Rejonowego w Sanoku IV Wydział Pracy, Sądu Okręgowego w Krośnie w wyborach ławników na kadencję 2024 – 2027.
16:4010)Uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego.
17:0911)Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2023 rok.
17:1212)Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
17:1611.Sprawozdanie sekretarza sesji.
17:1612.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
pokaż cały porządek obrad