LVII Sesja Rady Gminy Turek w dniu 8 sierpnia 2023 r.

Rada Gminy Turek
Czas publikacji: 21 sierpnia 2023
Długość nagrania: 01:17:01
Liczba odtworzeń: 280
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:151.Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:162. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy Turek.
16:553. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
16:564. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:085. Interpelacje i zapytania radnych.
17:246. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
b) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Słodków;
d) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
e) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023;
f)w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Turek.
17:287. Wolne wnioski i zapytania.
17:288. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
17:289. Zakończenie obrad LVII Sesji Rady Gminy Turek.
pokaż cały porządek obrad