LIX Sesja Rady Gminy Ornontowice - 30.08.2023 r.

Rada Gminy Ornontowice
Czas publikacji: 30 sierpnia 2023
Długość nagrania: 01:34:45
Liczba odtworzeń: 266
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
16:052. Uwagi do porządku obrad.
16:063. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
16:304.Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych w pierwszym półroczu 2023 roku.
16:395.Informacja o aktualnym stopniu zaawansowania prac dotyczących budowy kanalizacji w centralnej części Gminy.
17:026.Ochrona środowiska w Gminie Ornontowice.
17:087.Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
17:088.Sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
17:179.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2023-2032,
b)zmian budżetu Gminy na 2023 rok,
c)zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,
d)przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w Gminie Ornontowice,
e)wyrażenia zgody na poparcie działań mieszkańców Palowic i Szczejkowic sprzeciwiających się budowie trasy Kolei Dużych Prędkości - linii kolejowej 170 Katowice - granica państwa – Ostrawa, przez te miejscowości,
f)wyrażenia zgody na poparcie petycji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych zawartej w uchwale nr LIX/579/23 z dnia 22 czerwca 2023 r.,
g)zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice,
h)zmiany Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
i)wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami.
j)zmiany Uchwały Nr LVIII/482/23 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 lipca 2023 r.
17:2610.Informacje Wójta Gminy.
17:2811.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
17:2812.Interpelacje radnych.
17:3713.Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
17:3714.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad