LXXXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 5 września 2023 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 6 września 2023
Długość nagrania: 01:13:23
Liczba odtworzeń: 497
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:071.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:072.Przyjęcie porządku obrad.
16:113.Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:191)uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu jednostki pomocniczej
16:102)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
16:113)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
16:154.Sprawy bieżące.
16:151)uchwała zmieniająca w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
16:155.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad