LX Sesja Rady Gminy Ornontowice - 21.09.2023 r.

Rada Gminy Ornontowice
Czas publikacji: 21 września 2023
Długość nagrania: 01:07:07
Liczba odtworzeń: 245
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
16:032. Uwagi do porządku obrad.
16:033. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
16:224.Informacja na temat bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej.
16:425.Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami. Wnioski do budżetu Gminy na rok 2024.
16:436.Sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
16:487.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2023-2032,
b)zmian budżetu Gminy na 2023 rok,
c)zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
17:008.Informacje Wójta Gminy.
17:029.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
17:0710.Interpelacje radnych.
17:0811.Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
17:0812.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad