LXXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 25 października 2023 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 26 października 2023
Długość nagrania: 06:53:00
Liczba odtworzeń: 622
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:121.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:242.Przyjęcie porządku obrad.
11:253.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:564.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
15:295.Sprawozdania z działalności spółek miejskich.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:271)w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu
16:482)w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu
16:503)w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku
16:514)w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na działce o nr ewid. 618/1 na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Tarnobrzegu obręb 12-Tarnobrzeg
16:515)w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na działce o nr ewid. 2267 przy ul. Kamionka 10 w Tarnobrzegu
16:526)w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
16:537)w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów
16:548)w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2023 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
16:559)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
16:5610)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
11)w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
16:5712)w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa miejsc sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Tarnobrzega – „Tarnobrzeskie Wembley” – Etap I”,
17:0213)w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".
17:367.Sprawy bieżące.
17:031)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. "Zarządzanie lokalowym zasobem Miasta Tarnobrzega"
17:042)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
17:073)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
4)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
17:335)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
6)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
17:378.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
17:419.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
17:5110.Oświadczenia radnych.
17:5111.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad