LXXXI Sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w w dniu 26.10.2023

Rada Miejska w Sosnowcu
Czas publikacji: 17 listopada 2023
Długość nagrania: 01:17:31
Liczba odtworzeń: 292
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
1)Wprowadzenie do porządku obrad na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji punktu 20 pt.: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 2 października 2023 roku zgodnie z właściwością.
3.Informacje:
1)Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach Rady w okresie międzysesyjnym.
2)Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie międzysesyjnym.
3)Pytania i uwagi radnych do informacji Przewodniczącej Rady o pracy Rady oraz sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych radnych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.
5.Sprawozdanie z oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Sosnowca do 30 kwietnia 2023 roku.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok. (druk nr 1317)
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok obowiązujących na terenie miasta Sosnowca. (druk nr 1318)
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z przebudową ulicy Małachowskiego oraz ulicy Targowej. (druk nr 1319)
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr 1080/LXIX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023-2040 /zmiana X/. (druk nr 1320)
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr 1081/LXIX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok /zmiana XI/. (druk nr 1321)
11.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (druk nr 1311).
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 955/LIX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa dla mieszkań co do których mogą być stosowane dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa, w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (druk nr 1310).
13.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków mieszkalnych położonych w Sosnowcu przy ul. 27 Stycznia (...), ul. 27 Stycznia (...), ul. 27 Stycznia (...), ul. Działkowej (...), stanowiących własność gminy Sosnowiec wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynków (druk nr 1314).
14.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały nr 95/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sosnowiec (druk nr 1315).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 1313).
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub wpisanym do gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Sosnowca w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (druk nr 1312).
17.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie ustanowienia Nagród Miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, za promocję miasta oraz działalność społecznie użyteczną (druk nr 1316).
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 656/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu (druk nr 1308).
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu ul. Wawel 15 (druk nr 1309).
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 2 października 2023 roku zgodnie z właściwością wprowadzenie poprzez głosowanie.
21.Zapytania, wnioski i interpelacje.
22.Komunikaty.
23.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad