Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu 23 października 2023

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 19 listopada 2023
Długość nagrania: 01:49:17
Liczba odtworzeń: 398
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Ropa w roku szkolnym 2022/2023.
5.Przedstawienie opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Gorlicach w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich oraz skazanych wraz z informacją o podmiotach.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023 /druk nr 37/.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę NR XLIII/304/22 Rady Gminy Ropa z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie /druk nr 38/.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie /druk nr 39/.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie /druk nr 40/.
10.Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
11.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
12.Zatwierdzenie protokołów z LIV i LV sesji Rady Gminy Ropa.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad