XC Sesja Rady Miejskiej w Lesku - 16.11.2023 r.

Rada Miejska w Lesku
Czas publikacji: 20 listopada 2023
Długość nagrania: 06:18:16
Liczba odtworzeń: 356
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:291.Otwarcie sesji.
15:312.Stwierdzenie kworum.
15:323.Wybór sekretarza sesji.
15:324.Przyjęcie porządku obrad.
15:395.Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
15:436.Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2022r.
16:327.Sprawy różne.
8.Procedowanie nad projektami uchwał:
16:361)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 185/6 o pow. 0,0780 ha położonej w miejscowości Manasterzec.
16:382)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 452 o pow. 0,0203 ha, położonej w miejscowości Glinne, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
16:413)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach obciążanych oznaczonych jako działki nr 58 i 71 położonych w Lesku obręb Posada Leska stanowiących własność Gminy Lesko na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości władnących.
20:494)Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2023 rok.
20:525)Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2023 rok.
21:016)Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
21:387)Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
21:408)Uchwała w sprawie pokrycia w roku 2023 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21:459.Sprawozdanie sekretarza sesji.
21:4510.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
pokaż cały porządek obrad