XLVI Sesja Rady Gminy Kalinowo - 9 listopada 2023 r.

Rada Gminy Kalinowo
Czas publikacji: 20 listopada 2023
Długość nagrania: 01:51:10
Liczba odtworzeń: 427
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:071. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
10:092. Przyjęcie porządku obrad.
10:103. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 14 września 2023 r.
10:234. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10:255. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy za 2022 rok.
10:266. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za 2022 rok.
10:307. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalinowo w roku szkolnym 2022/23.
10:378. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
10:39a) przyjęcia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
10:41b) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
10:42c) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
10:44d) przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej - ,,Lokalny Plan Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2028”,
10:51e) przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku,
10:53f) porozumienia z Powiatem Ełckim w zakresie zorganizowania międzyszkolnego punktu nauczania religii wyznania prawosławnego w Ełku,
10:58g) skargi na działalność Wójta Gminy Kalinowo dotyczącej bezczynności w realizacji zadania własnego gminy,
11:33h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
11:42i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2035,
11:44j) zmian budżetu gminy Kalinowo na 2023 rok.
11:4910. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
11:5611. Wolne wnioski.
11:5612. Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad