LXXV sesja VIII Sesja Rady w dniu 27 listopada 2023

Rada Gminy Golub-Dobrzyń
Czas publikacji: 28 listopada 2023
Długość nagrania: 02:28:37
Liczba odtworzeń: 153
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:071.Otwarcie LXXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
13:092.Przyjęcie porządku obrad.
13:103.Przyjęcie protokołu z LXVIII oraz LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII i LXXIV nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
13:314.Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
b)Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
c)Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
d)Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
e)Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
f)wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
13:505.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
13:546.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
7.Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
8.Podjęcie uchwał:
14:36a)zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok;
14:38b)w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040;
14:42c)w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego;
14:55d)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
15:00e)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
15:01f)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
15:04g)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
15:05h)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
15:21i)w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;
15:23j)w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka "Filemonek" w Gałczewie;
15:25k)w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi "Filemonek" w Gałczewie;
l)w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040).
15:339.Informacje i wolne wnioski.
15:3310.Zakończenie LXXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
pokaż cały porządek obrad