Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu 29 listopada 2023

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 29 listopada 2023
Długość nagrania: 01:23:51
Liczba odtworzeń: 363
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023 /druk nr 43/.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 44/.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok /druk nr 45/.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za worek o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok, a także ustalenia kwoty zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 46/.
8.Podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa /druk nr 47/.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /druk nr 48/.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy /druk nr 49/.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Ropa do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych /druk nr 50/.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2024 /druk nr 51/.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa małopolskiego /druk nr 52/.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Zarządowi Powiatu Gorlickiego propozycji pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania oraz wyznaczenia terminu do przedstawienia w tej sprawie opinii /druk nr 53/.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu /druk nr 54/.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu /druk nr 55/.
17.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
18.Zatwierdzenie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Ropa.
19.Wolne wnioski i zapytania.
20.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad