LXX Sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 29 listopada 2023 r.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
Czas publikacji: 29 listopada 2023
Długość nagrania: 03:31:38
Liczba odtworzeń: 240
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:091.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
11:092.Wystąpienia mieszkańców.
11:123.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwał:
11:13a)w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego i przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego".
11:14b)w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego.
11:29c)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok Nr LIV/547/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku.
11:35d)w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2023-2035.
11:38e)w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Wodzisław Śląski lub jej jednostkom organizacyjnym.
11:41f)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego.
11:42g)w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonych przy ul. Leszka.
11:44h)w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.
11:51i)w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
11:52j)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
12:11k)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zwolnień od tego podatku.
12:13l)w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Katowicach.
12:14m)w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wodzisławiu Śląskim.
12:15n)w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie dożywiania" na lata 2024-2028.
12:16o)w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim gminnym programem osłonowym w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
12:17p)w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
13:14r)w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/657/23 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia spółce prawa handlowego zadania własnego związanego z prowadzeniem Cmentarza komunalnego.
13:28s)w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 23.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego zmienionej uchwałą IX/75/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 maja 2019 r.
13:305.Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli działalności PSZOK.
13:346.Wybór czterech przedstawicieli Rady Miejskiej do prac w komisji opiniującej wnioski klubów sportowych o przyznanie dotacji na rozwój sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego na rok 2024.
13:357.Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, które odbyły się w dniach:
13:34a)25 października 2023 r.
13:35b)2 listopada 2023 r.
14:168.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie określenia zasad współpracy z klubami sportowymi z terenu Wodzisławia Śląskiego.
9.Informacje Prezydenta Miasta:
14:20a)o działaniach podjętych między sesjami,
14:21b)o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
14:3010.Wolne głosy i wnioski.
14:3011.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad