LXXXVI sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 29 listopada 2023 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 30 listopada 2023
Długość nagrania: 05:11:19
Liczba odtworzeń: 636
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:141.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:152.Przyjęcie porządku obrad.
11:173.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:554.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
12:405.Informacja klubów sportowych - dotacja i realizacja zadań (piłka nożna, tenis, siatkówka).
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
12:501)w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów
12:512)w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej
12:533)w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy 1 Maja na rzecz Skarbu Państwa za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości
12:554)w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w przypadku wystąpienia użytkownika wieczystego z żądaniem na jego rzecz
12:565)w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania pn.: "Dostosowanie do wymagań p.poż budynku wielofunkcyjnego przy ul. Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu - dokumentacja projektowa"
12:596)w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania pn.: "Dzierżawa dekoracji świątecznych"
13:097)w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania pn.: "Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice - nowe drogi i chodniki dla mieszkańców"
13:108)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
13:119)w sprawie ustanowienia programu osłonowego Miasta Tarnobrzega w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028
13:1210)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu
13:1311)w sprawie ustalenia obowiązujących w 2024 roku wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu
13:1412)w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania pn.: "Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym"
13:1613)w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku
13:1714)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Tarnobrzeg
13:1815)w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnobrzega oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Tarnobrzega
13:1916)w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem A-564
13:2017)w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego związanego z udzieleniem dotacji na realizację zadania pn.: "Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zakrystii kościoła p.w. Św Marii Magdaleny w Tarnobrzegu - Miechocinie - etap I"
13:2118)w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega gminnej ewidencji zabytków pod nr 105/2132
13:2219)w sprawie wyrażenia zgody na zaciąnięcie zobowiązania finansowego związanego z udzieleniem dotacji na realizację zadania pn.: "Prace bodowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego, elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu"
13:2320)w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega gminnej ewidencji zabytków pod nr 103/2132
13:2421)w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego związanego z udzieleniem dotacji na realizację zadania "Prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego, elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu
15:2322)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
15:2523)w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 - instalacja systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego"
15:2624)w sprawie rozpatrzenia skargi
15:2725)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
15:2826)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
15:2927)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
16:0328)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
16:0429)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
16:077.Sprawy bieżące.
16:088.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
16:099.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16:1310.Oświadczenia radnych.
16:1311.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad