LXXXVII sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 20 grudnia 2023 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 21 grudnia 2023
Długość nagrania: 00:52:20
Liczba odtworzeń: 293
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:072.Przyjęcie porządku obrad.
10:083.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10:164.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
10:211)uchwała zmieniająca w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2023 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
10:212)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. "Wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu na terenie Miasta Tarnobrzega w 2024 roku"
10:233)uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów
10:294)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Tarnobrzeg
10:305)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
10:316)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
10:327)uchwała w sprawie wydatków budżetu miasta i miasta na prawach powiatu, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
10:338)uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alokoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
10:349)uchwała w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji strategii, w tym trybu konsultacji
10:466.Sprawy bieżące:
10:411)stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2024 "Rokiem Marii Kozłowej"
10:467.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10:518.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10:519.Oświadczenia radnych.
10:5210.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad