LXXXVIII sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 10 stycznia 2024 r. (część 2)

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 11 stycznia 2024
Długość nagrania: 02:05:47
Liczba odtworzeń: 358
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:091.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:132.Przyjęcie porządku obrad.
11:143.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16:074.Rozpatrzenie projektów uchwał w spawie:
11:261)Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega:
11:26-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega
11:26-głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega
16:072)uchwała budżetowa na 2024 rok:
12:51-przedstawienie projektu budżetu
12:51-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
12:51-odczytanie opinii poszczególnych stałych Komisji Rady Miasta
15:20-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
16:06-głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
16:115.Sprawy bieżące.
16:111)uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
16:112)uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega gminnej ewidencji zabytków pod nr 217/2132
16:116.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z porzedniej sesji.
16:167.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16:318.Oświadczenia radnych.
16:319.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad