LXXXIX sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 31 stycznia 2024 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 1 lutego 2024
Długość nagrania: 04:38:58
Liczba odtworzeń: 418
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:131.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:132.Przyjęcie porządku obrad.
11:133.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:354.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
12:405.Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miasta Tarnobrzega za 2023 rok.
13:226.Rozpatrzenie projektów uchwał:
12:411)nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu obręb Ocice
12:432)nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów
12:463)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Władysława Sikorskiego
4)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Aleja Niepodległości
12:475)sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów
12:486)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Sobów oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości
12:497)ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega
12:508)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Tarnobrzeg
12:519)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości
13:2210)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały wsprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg
13:2211)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
13:2212)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu
13:2213)przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Tarnobrzega
13:2214)uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Mokrzyszów" w Tarnobrzegu
13:2215)zmian w budżecie na 2024 rok
14:147.Sprawy bieżące.
14:131)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Aleja Niepodległości
14:122)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego.
14:123)uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przyznania strażakom ratownikom ekwiwalentu pieniężnego za wykonywanie innych zadań
14:418.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
15:009.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
15:4010.Oświadczenia radnych.
15:4011.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad