LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 15 lutego 2024

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 16 lutego 2024
Długość nagrania: 02:26:08
Liczba odtworzeń: 1098
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Otwarcie obrad.
13:082.Przedstawienie porządku obrad.
13:243.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
13:27a)zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
13:30b)zmiany uchwały nr LXXVI/671/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
13:33c)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
13:42d)przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości
14:14e)rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie
14:25f)uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2024 roku
14:30g)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych przy wyjściu rzeki Netty z jeziora Necko
14:32h)ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym
14:33i)szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych
14:37j)przyjęcia listy ulic miejskich przeznaczonych do realizacji w Mieście Augustowie
14:53k)ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej w rejonie ul. Ziołowej, Miętowej i Rucianej w Augustowie
14:555.Przyjęcie protokołów z obrad: LXXIV sesji Rady Miejskiej z 30 listopada 2023 r.; LXXV sesji Rady Miejskiej z 5 grudnia 2023 r.; LXXVI sesji Rady Miejskiej z 20 grudnia 2023 r.
15:286.Wolne wnioski.
15:287.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad